Belediye'ye ait otel ve arsası kiraya verilecek

Kırklareli Vize Belediyesi, mülkiyetindeki otel ile arsasını 3 yıllığına kiraya verecek.


Belediye'ye ait otel ve arsası kiraya verilecek

Mehmet Akif Mahallesi Acı Çeşme Caddesi No:38 ve 259 Ada 36 Parselde kayıtlı 13.372,23 arsa alanı ile birlikte 5.530,00 m2 kullanım alanı bulunan otel ve arsası, şartnamesi dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) suretiyle 3 yıl müddetle kiraya verilecek.

Otel ve arsası için aylık kira bedeli 15.500 TL+KDV olarak belirlendi. Otelin kiralama ihalesi 31 Mart saat 14.00'te Vize Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte;

-Başvuru Dilekçesi
           -Belediye veznesine yatırdığına dair Geçici Teminat Makbuzu veya 2886 Sayılı Kanuna
Uygun teyitli teminat mektubu.
     -Kanuni ikametgâhlarını gösterir belge.
           -Tebligat adresini gösterir belge.
           -Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
            -Noter tasdikli imza beyannamesi.
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,          
-Vekâleten gireceklerde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
            - Daha önce  otelcilik faaliyetinin bulunmuş olması,
 - Bağlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Kaydı.     
           - Belediyemize borcu olmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediye Yazı işleri        
             Müdürlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

  1. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir veya 500.00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 

  1. Kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin geçici teminatlarını, ihalelerin yapılacağı saate kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.

 

  1. İsteklilerin İhale gün ve saatinden önce yukarıda istenen belgeleri Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İsteklilerin ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhalelere posta ile müracaat halinde postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.