Türkiye'nin ilk tatil köyü Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü 49 (Kırk dokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleye son teklif verme süresi 20 Nisan 2021


Türkiye'nin ilk tatil köyü Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (OİB) tarafından; Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 1855 ada 9, 10, 11, 12 ve 4 (eski 187 ada 7, 14, 15, 16 ve 19) no.lu parsellerdeki Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 49 (Kırk dokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

OİB'nin Resmi Gazete'te yayımlanan ilanı şöyle:

 1. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 2. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
 3. İhale konusu taşınmazın ihalesine katılacak teklif sahiplerinin İhale Şartnamesi alması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
 4. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez.
 5. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir. Banka dekontunda ihaleye teklif verenin ismi/unvanı ve ihalenin konusu belirtilecektir (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).
 6. Teklif sahiplerinden ihaye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
 7. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %30 (yüzde otuz)’u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %15 (yüzde onbeş) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
 8. İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;
  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.       TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38
  • T. Halk Bankası A.Ş.             TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
  • T. Vakıflar Bankası T.A.O.   TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67

numaralı Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt Hesaplarından birine yatırılacaktır.

 1. İhale konusu taşınmazın yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
 2. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
 3. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
 4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 5. İhale ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.
 6. İhale konusu taşınmaza ilişkin şartnamenin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü, Fransız Club Mediterranee (Club Med) tarafından 1967 yılında 330 oda ve 690 yatak kapasitesiyle hizmete girdi. Fransız Tatil Köyü olarak hizmet ettiği 38 yıl boyunca Türkiye'de turizmin gelişmesine önemli katkılarda bulunan tatil köyü, 2005 yılının Kasım ayında kapılarını kapatmıştı.